ⓘ गाउँ विकास समिति

                                     

ⓘ गाउँ विकास समिति

गाउँ विकास समिति नेपालक स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निचलका तहक प्रशासनिक निकाय छी । प्रत्येक जिलामे बहुतेक गाविस अछि, मुदा सर्वसाधारण-सरकार अन्तरक्रिया आर प्रशासन उच्च होएत अछि । हाल नेपालमे ३,८०८ गाउँ विकास समिति अछि। जनसङ्ख्याक आधारमे हरेक गाविस भिन्न भिन्न वार्डमे विभाजित अछि, जेकर सङ्ख्या औसतमे ९ सँ बेसी वा कम होएत अछि ।

                                     
 • स न ग उ न प लक स त अञ चलक ड ट ज ल क एकट ग उ व क स सम त छ न प लक व स क जनगणन अन स र स न ग उ क जनसङ ख य अछ ज ह म घरम ल
 • व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ र न ग उ English: Rani Gaun न प लक म च अञ चलक प चथर ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र
 • सह डव न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत जनकप र अञ चलक सर ल ह ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ सह डव ग उ व क स सम त क जनसङ ख य
 • व क स क ष त र अन तर गत जनकप र अञ चलक सर ल ह ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ गडह य ग उ व क स सम त क जनसङ ख य रहल अछ ज ल ल व क स
 • न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत जनकप र अञ चलक सर ल ह ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ धनक ल प र व ह ग उ व क स सम त क जनसङ ख य
 • पछ य र न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत जनकप र अञ चलक सर ल ह ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ धनक ल पछ य र ग उ व क स सम त क जनसङ ख य
 • फ ल स न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त रक, जनकप र अञ चलम अवस थ त एकट द र गम र म छ प ज ल म अवस थ त एकट ग उ व क स सम त छ न प लक क ष त र य वर ग करण र म छ प
 • ब थ न न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त रक, जनकप र अञ चलम अवस थ त एकट द र गम र म छ प ज ल म अवस थ त एकट ग उ व क स सम त छ न प लक क ष त र य वर ग करण र म छ प
 • न म ड न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त रक, जनकप र अञ चलम अवस थ त एकट द र गम र म छ प ज ल म अवस थ त एकट ग उ व क स सम त छ न प लक क ष त र य वर ग करण र म छ प
 • व क स क ष त र अन तर गत जनकप र अञ चलक सर ल ह ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ मध बन ग उ व क स सम त क जनसङ ख य रहल अछ मध बन ग उ व क स
 • व क स क ष त र अन तर गत जनकप र अञ चलक सर ल ह ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ ग ड त ग उ व क स सम त क जनसङ ख य रहल अछ ग ड त ग उ व क स
                                     

काब्रे

नेपालक राष्ट्रिय जनगणना वि.सं. २०६८ अनुसार काब्रे गाउँ विकास समितिक कूल जनसंख्या ४,७२३ जन मध्ये पुरुषक संख्या २,१५१ आर महिला २,५७२ रहल अछि। जाहिमे घरमुलीके संख्या ११९१ अछि।

                                     

काटाकुटी

नेपालक राष्ट्रिय जनगणना वि.सं. २०६८ अनुसार काटाकुटी गाउँ विकास समितिक कूल जनसंख्या ३,७३८ जन मध्ये पुरुषक संख्या १,६२७ आर महिला २,१११ रहल अछि। जाहिमे घरमुलीके संख्या ९५५ अछि।

                                     

इटहर्वाकट्टी

इटहर्वाकट्टी नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार इटहर्वाकट्टीक जनसङ्ख्या ६,९०२ अछि।

                                     

बेलगाछी

बेलगाछी नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार बेलगाछीक जनसङ्ख्या ६,१५९ अछि।

                                     

गैढाभेटपुर

गैढाभेटपुर नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार गैढाभेटपुरक जनसङ्ख्या ५,२५० अछि।

                                     

पडौल

पडौल नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार पडौलक जनसङ्ख्या ६,८१८ अछि।

                                     

बगडा

बगडा नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार बगडाक जनसङ्ख्या ६,४१९ अछि।

                                     

सम्सी

सम्सी नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार सम्सीक जनसङ्ख्या ८,२३७ अछि।

                                     

नैन्ही

नैन्ही नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार नैन्हीक जनसङ्ख्या ८,४०३ अछि।

                                     

खैरबन्नी

खैरबन्नी नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार खैरबन्नीक जनसङ्ख्या ९,१४० अछि।