ⓘ गिरिजा प्रसाद कोइराला

                                     

ⓘ गिरिजा प्रसाद कोइराला

गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपालकऽ एक राजनीतिज्ञ छल ओ नेपाली राजनीतिकमे एक जानकार व्यक्ति मानल जाएत छल । गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसके पूर्व अध्यक्ष समेत छल । । गिरिजा प्रसाद कोइराला चारि बेर नेपालक प्रधानमन्त्री भेछल । गिरिजा प्रसाद कोइरालाके राजनीतिक यात्रा छह दशक सँ बेसी रहल छल । कोइरालाके जन्म बिहारक सहरसा जिलामे वर्ष १९२५ मे भेछल ।

                                     
  • स ज त क इर ल जन म फरवर व र टनगर म एकट न प ल र जन त आ प र व प रध नमन त र ग र ज प रस द क इर ल क एकल त ब ट छ ह नक प रध नमन त र म धव
  • प रध नम त र ग र ज प रस द क ईर ल क च च क स प त र छ ल ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ स श ल क इर ल द शक औ
  • कल ज बन व क सहमत पत रम हस त क षर भ ल तत क ल न प रध नमन त र ग र ज प रस द क इर ल अक ट बर म श य अस पत लक न र म णक श ल न य सक स थ एम
  •   म र च, श सक व र न द र प र व ध क र ग र ज प रस द क इर ल उतर ध क र ग र ज प रस द क इर ल क र यक ल अप र ल, म श सक व र न द र
  •   स प ट म बर प रध नमन त र मनम हन अध क र प र व ध क र ग र ज प रस द क इर ल उतर ध क र प रक शचन द र ल हन परर ष ट र मन त र लय क र यक ल नवम बर
  • थ प उतर ध क र ग र ज प रस द क इर ल क र यक ल ज ल ई अक ट बर श सक र ज ज ञ न न द र श ह प र व ध क र ग र ज प रस द क इर ल उतर ध क र ल क न द रबह द र
  • म र ज द लस द व ग ज य त न द रम हन च धर नर शबह द र स ह ग र ज प रस द क इर ल ग र ज प रस द क इर ल स र यबह द र थ प र ज ज ञ न न द र - अध यक ष ड त ल स