ⓘ नेपालक विकास क्षेत्रसभ

काठमाडौं

काठमाडौ नेपालक राजधानी आ सभसँ पैग सहर छी । प्राग ऐतिहासिक इतिहास भेल इ नगरक मध्यकालमें कान्तिपुर कहल जाएत छल । इतिहासक भिन्न भिन्न कालखण्डमें भिन्न भिन्न राजबंशद्वारा शासित ई नगर नेपालक एकिकरण सँ नेपालक राजधनीक रूपमें रहल अछि । काठमाडौं उपत्यका भित्र पडए वाला इ सहरमें राष्ट्रपति भवन तथा राष्ट्रपतिक कार्यालय, प्रधानमन्त्रीक कार्यालय, नेपाल सरकारक केन्द्रीय सचिवालय मन्त्रालयसभ, प्रायः सभ केन्द्रीय कार्यलयसभ, सरकारी तथा निजी टेलीभिजन स्टेसनसभ आ बहुतेक सरकारी तथा निजी रेडियोसभ तथा समाचार संस्थासभ रहल अछि । नेपाली सेनाक केन्द्रीय कार्यालय जङ्गी अड्डा, सशस्त्र प्रहरी-बलक प्रधान कार्यालय तथा नेपा ...

                                     

ⓘ नेपालक विकास क्षेत्रसभ

नेपालके १४ अञ्चलमे बर्गिकरण करल गेल अछि आर ई अञ्चलसभके ७५ जिलामे बर्गिकरण करल गेल अछि । १४ प्रशासकीय अञ्चलसभके ५ समूहमे बिभाजित कैरके ५ विकास क्षेत्रसभके निर्माण करलगेल अछि । ४ विकास क्षेत्रसभमे ३-३ अञ्चलसभ छि और १ विकास क्षेत्रमे २ अञ्चलसभ अछि। विकास क्षेत्रसभके निर्माण करईमे सम्पूर्ण विकास क्षेत्रसभमे हिमाल, पहाड आर तराईके भू-भाग परैगन अञ्चलसभके केने अछि ।

                                     
  • स द र - पश च म ञ चल व क स क ष त र न प लक प च व क स क ष त रम स एकट व क स क ष त र छ एह न प लक पश च मक स द रम स थ त अछ प र वम मध य - पश च म ञ चल व क स क ष त र
  • ज ल छ ई क ष त र न प लक त सर सभस बड क व क स क ष त र छ ल क न जनस ख य क ह स बलस न प लक द सर सबस ब स जनस ख य ह एइब ल व क स क ष त र छ ई क ष त रक
  • सह यत कऽ सक त छ भल य ड ड न प लक सगरम थ अञ चलक उदयप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल
  • छ मय ख English: Myakhu न प लक सगरम थ अञ चलक उदयप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल
  •  Mainamiani न प लक सगरम थ अञ चलक उदयप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ सन क जनगणन अन स र न प लक ग उ व क स सम त म न म न क जनस ख य अछ न प लक नक स म
  • छ य न प लक क श अञ चलक भ जप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल न प लक अञ चलसभ
  • आम त क न प लक क श अञ चलक भ जप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल न प लक अञ चलसभ
  • भ जप र न प लक क श अञ चलक भ जप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल न प लक अञ चलसभ
  • ख ट ङ ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र च प र ङक जनस ख य अछ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म
  • ख ट ङ ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र ख र तम छ क जनस ख य अछ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म