ⓘ कर्णाली प्रदेश

सिञ्जा उपत्यका

सिञ्जा उपत्यका ऐतिहासिक जुम्ला राज्यके राजधानी तथा वर्तमान नेपालक प्रशासनिक संरचनामे कर्णाली प्रदेश तथा जुम्ला जिल्लामे अवस्थित रहल अछि । अत्यन्त विकट पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र बीच रहल ई उपत्यकाक भुगोल अनुपम छैक । तिला नदी ई उपत्यका के चिरैत बाहर निकलैत अछि । ऐतिहासिक बजार रहि के भी हवाइ सम्पर्क मात्र भेल सिञ्जा उपत्यकामे हाल ही मे सुर्खेत उपत्यका सँग कर्णाली राजमार्ग मार्फत जोडल गेल अछि । स्याउ लगायतक फलफुलक उत्पादनमे ई उपत्यका अग्रणी मानल जाइत अछि। कर्णाली प्रदेशक केन्द्र सिञ्जा के नेपाली भाषाक उद्गमस्थल मानल जाइत अछि । सिञ्जासँ जारी भेल ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र, शिलालेखमे ओ समयके पहिल नेपाल ...

                                     

ⓘ कर्णाली प्रदेश

नेपालक संविधान २०७२ प्रदेश नं. ६ मे निम्न उल्लेखित जिलासभ रहल व्यवस्था कएल गेल अछि।

१रुकुम पश्चिम भाग

२ सल्यान

३ डोल्पा

४ जुम्ला

५ मुगु

६ हुम्ला

७ कालिकोट

८ जाजरकोट

९ दैलेख

१० सुर्खेत

                                     
 • कर ण ल अञ चल अङ ग र ज Karnali Zone स न सह यत ज नक र न प ल कऽ क ष त र य वर ग करण अन स र मध यपश च म ञ चल व क स क ष त रक एकट अञ चल छ य अञ चल
 • स म न प र व - कर ण ल नद बर द य आ स र ख त, पश च म - कञ चनप र आ डड लध र उत तर - ड ट डड लध र आ स र ख त, दक ष ण - म हन नद आ भ रतक उत तर प रद श र ज य क ष त रफल:
 • ऐत ह स क ज म ल र ज यक र जध न तथ वर तम न न प लक प रश सन क स रचन म कर ण ल प रद श तथ ज म ल ज ल ल म अवस थ त रहल अछ अत यन त व कट पह ड तथ ह म ल
 • ज ल सभम वर ग करण करल ग ल अछ य अञ चल कऽ प रव म र प त अञ चल, उत तर म कर ण ल अञ चल, पश च म म स त अञ चल और दक ष ण म भ रत य र ज य उत तरप रद स पर
 • उत तर दक ष ण औसत च ड इ: - क ल म टर प र व पश च म भ ग ल क अवस थ - पह ड प रद श सबस ऊच स थ न: - म टर सबस न च स थ न: - म टर सदरम क म: - ब न न प लक अञ चलसभ
 • प रवम स नसर पश च मम स र ह उत तरम उदयप र ज ल तथ दक ष णम भ रतक ब ह र प रद श पर त अछ अक ष श - उत तर सऽ उत तरम द श न तर - प रव
 • र ज प थ व न र यण श हद व र तत क ल न अवस थ म न प ल उपत यक आ गण डक तथ कर ण ल प र क ब इस - च ब स कह एव ल छ ट - छ ट र ज यसभक म ल क एक क त आ सम न नत न प ल
 • ज ल कमल नद उत तरम उदयप र ज ल च र पह ड तथ दक ष णम भ रतक ब ह र प रद श अवस थ त अछ स र ह ज ल सगरम थ अञ चलक सब स कम क ष त रफल आ ब स जनघनत व
 • तह ल ग करल क ब द द ल ख ज ल म स व कक स त तल स ग ड ग व स., र कम कर ण ल प पलक ट द ल ख, स ह स न ग व स. आ त ल प ट ग उ व क स सम त सभक म ल ए
 • म न न प लक प रम ण क समय घण ट म न ट आग म नल ज इत अछ न प लम प रद श आ ज ल आ स थ न य तह रहल अछ जह म मह नगरप ल क उपमह नगरप ल क
 • क म कर ण ल प रद श व र न द रनगर द र ग क शर खन ल मह न द रबह द र श ह क म प रद श न धनगढ म हनर ज मल ल
 • न र यण अञ चल Narayani Zone ज ल द श न प ल प रद श मध यम ञ चल अञ चल न र यण समय क ष त र न प लक प रम ण क समय य ट स