ⓘ भक्तपुर दरवार क्षेत्र

                                     

ⓘ भक्तपुर दरवार क्षेत्र

भक्तपुर दरवार क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टिकोणसँ मात्र नै भ साँस्कृतिक प्राचिन शिल्पकला एवं हस्तकलाक लेल समेत महत्वपूर्ण स्थल रहल अछी। प्राचिन कालमे मल्ल राजासभ वसोवास करै वाला ई क्षेत्रमे पचपन्नझ्याले दरवार, भुपतिन्द्र मल्लक सालिक, भगवती मन्दिर, पैग घण्टा, तुलजा भवानीक तलेजु मन्दिर, सुनक ढोका आदि प्राचिन तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणसँ अत्यन्त महत्वपूर्ण कला कृतिसभक विशाल एवं अनौठो भण्डार विद्यमान रहल पावैत अछी। युनेस्कोक विश्व सम्पदा सूचीमे पडल भक्तपुर दरवार क्षेत्र वास्तवमे खुल्ला संग्राहलयसभक रूपमे रहल अछी ।

                                     
  • भक तप र नगरप ल क न प लक सबस छ ट ज ल म अवस थ त अत यन त प र न स स क त क तथ पर यटक य महत त वक शहरसभ मध य एकट सहर छ ई शहर न प लक ऐत ह स क तथ ध र म क
  • अन तरर ष ट र य व म नस थल स वयम भ न थ मन द र हन म नढ क दरव र पर सर श र पश पत न थक मन द र प टन दरव र पर सर भक तप र दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण
  • अवस थ त क ठम ड उपत यक भ त र ज ल मध य क ठम ड एकट छ ई ज ल क प र वम भक तप र आर क भ र पल ञ च क, पश च मम ध द ङ आर न व क ट, उत तरम न व क ट आर स न ध प ल च क
  • प र च न सम वन ध द ख क सहय ग कएल ग ल अछ क व लख स थ त पट क ड क र त दरव र - क र त मरल ठ उ कह क च नहल च य सल, ह लतक स ह क र त सभ क वर षक एकव र
  • चन द र ग र नगरप ल क न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत ब गमत अञ चलम रहल क ठम ड ज ल म अवस थ त एक नगरप ल क छ चन द र ग र नगरप ल क स व कक
  • त रक श वर नगरप ल क न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत ब गमत अञ चलम रहल क ठम ड ज ल म अवस थ त एक नगरप ल क छ त रक श वर नगरप ल क स व कक स ङल
  • न ग र ज न नगरप ल क न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत ब गमत अञ चलमs रहल क ठम ड ज ल मs अवस थ त एक नगरप ल क छ न ग र ज न नगरप ल क स व कक इच ग न र यण